Mýto, U Sladovny
IKOMýto - U Sladovny

Byty

Moderní architektura bytových domů

Umístění na západním okraji lokality

Převážně jižní orientace obytných místností

Nízká energetická náročnost

Pozemky etapa II.

Jižní orientace pozemků s výhledem na Brdy

Kompletní techn. a dopravní infrastruktura

Centrum města na dosah

Návrhy domů podle individuálních potřeb

Pozemky etapa III.

PRODEJ ZAHÁJEN

Jižní orientace pozemků s výhledem na Brdy

Kompletní techn. a dopravní infrastruktura

Centrum města na dosah

Návrhy domů podle individuálních potřeb

Celkový nadhled

Celkový nadhled 1
Celkový nadhled 2

Mýto u Rokycan, lokalita "U Sladovny"

Mýtě u Rokycan, v lokalitě U Sladovny připravila firma IKO stavby s.r.o. výstavbu obytné lokality. Záměrem bylo vytvořit ucelený, kvalitní obytný komplex, kde návrh zástavby vychází z požadavků specifikovaných územním plánem. Objekty jsou komponovány s ohledem na místní podmínky.

 

Navržená stavba je umístěna do území, které se mírně svažuje k jihu. Navazuje na stávající zástavbu rodinných domů a objekt bývalé Sladovny, dnes areál firmy Koloc. Na severní straně je celá lokalita odcloněna od dálnice protihlukovým valem. Přístup do nové lokality je zajištěn přes stávající místní komunikaci Vojtěšská, která byla zrekonstruována v rámci I. ETAPY výstavby.

 

Celá lokalita je určena pouze pro bydlení. Zejména se jedná se o zasíťované pozemky pro výstavbu 57 samostatných rodinných domů a dále 4 bytových domů s celkem 66 bytovými jednotkami všech velikostních kategorií.

I. Etapa

V současné době byl v rámci I. ETAPY dokončen prodej 21 pozemků, určených pro výstavbu samostatných rodinných domů. Pro tuto etapu byla vybudována veškerá technická infrastruktura (dešťová a splašková kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody elektřiny, rozvody Cetin) a komunikace s veřejným osvětlením a sadovými úpravami. Tato TDI již byla převedena do majetku města Mýto nebo je v majetku správců sítí.

Vybudování kompletní infrastruktury

Součástí výstavby celé obytné lokality je vybudování kompletní technické a dopravní infrastruktury zahrnující komunikace včetně parkovacích ploch, chodníků, souvisejících terénních a sadových úprav, dále splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, vodovodní řady se stanicí pro zvyšování tlaku, přeložku stávajícího plynovodu, nové rozvody plynovodu, přeložku vzdušného vedení VN, nové zemní rozvody elektrické energie VN a NN včetně nové trafostanice, rozvody veřejného osvětlení a sdělovací rozvody firmy Cetin. Součástí výstavby obytné lokality je též výstavba protihlukového valu.

 

Vybudováním výše uvedené technické infrastruktury a komunikací budou vytvořeny podmínky pro následnou výstavbu objektů pro bydlení v samostatných 57 rodinných domech nebo v 4 bytových domech. Po dobudování budou veškeré komunikace a technická infrastruktura předány do majetku města Mýto nebo správcům jednotlivých sítí. V současné době je vybudována kompletní infrastruktura v rámci I. a II. Etapy a probíhá výstavba samostatných rodinných domů.

 

Navržená zástavba obytné lokality navazuje na stávající obytnou zástavbu Mýta a areálu bývalé Sladovny s restaurací a jinými volnočasovými aktivitami.

II. Etapa

V rámci II. ETAPY bude vybudována technická a dopravní infrastruktura pro dalších 17 pozemků určených pro výstavbu samostatných rodinných domů. Součástí je přivedení inženýrských sítí na hranice jednotlivých pozemků a napojení pozemků sjezdy z veřejných komunikací. Současně s tím bude vybudována TDI pro výstavbu 2 bytových domů A1 a A2, ve kterých je navrženo 34 bytů v kategoriích 2+kk a 3+kk s podlahovou plochou 42,1 m² - 75,9 m² s balkony, lodžiemi nebo terasami. Parkování bude zajištěno buď v garážích, které jsou součástí bytových domů, nebo na parkovacích stáních situovaných v těsné blízkosti bytových domů.

Bytové domy

Bytové domy jsou navrženy podél ulice U Sladovny u západní hranice území. Celkem se jedná v rámci II. a III. ETAPY o 4 bytové domy, které jsou navrženy o 4 nadzemních podlažích. Celkem je v těchto bytových domech (A1, A2, B1, B2) navrženo 66 bytů v kategoriích 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk s podlahovou plochou 32,5 m² - 95,8 m² s balkony, lodžiemi nebo terasami. Parkování bude zajištěno buď v garážích, které jsou součástí bytových domů, nebo na parkovacích stáních situovaných v těsné blízkosti bytových domů.

III. Etapa

V poslední III. ETAPĚ vznikne 19 pozemků pro výstavbu samostatných rodinných domů. Tato etapa současně zahrnuje výstavbu bytových domů B1, B2. Celkem se jedná o 32 bytů v kategoriích 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. Z hlediska velikosti podlahových ploch se bude jednat o byty o výměře 32,5 m² - 95,8 m². Součástí bytů jsou též balkony, lodžie, popř. terasy. Parkování bude opět jako u předchozích bytových domů zajištěno buď v garážích, které jsou součástí bytových domů, nebo na parkovacích stáních situovaných v těsné blízkosti bytových domů.

Samostatné rodinné domy

Celkem se jedná o výstavbu 57 samostatných rodinných domů v rámci I., II. a III. ETAPY na pozemcích, na jejichž hranice jsou dotaženy přípojky splaškové kanalizace a vody. V pilířcích na hranicích pozemků je pak ukončeno připojení na rozvody plynu, rozvody NN a slaboproudé rozvody firmy Cetin.

 

Výstavba rodinných domů bude probíhat dle stanovených regulativů, z nichž hlavní je dodržení uliční čáry a odstoupení domů 3,5 m od hranic sousedních pozemků. Zastavěná plocha rodinnými domy s příslušenstvím může být max. 25% výměr pozemků. Velikost domů je stanovena možností vybudovat 1. PP a max. 1. a 2. NP (popř. podkroví).

Mýto a okolí

První zmínky o Mýtě pochází z konce 13. století. O významu města v minulosti svědčí skutečnost, že znak slavného rodu Rožmberků byl městu propůjčen na začátku 2. poloviny 14. století při povýšení na městečko. V současné době žije v městě Mýtě včetně osady Kařízek 1530 obyvatel. Město jako takové leží ve výhodné poloze podbrdské pahorkatiny a obklopují jej lesy a rybníky, které slouží k rekreaci. Současně se město Mýto nachází na hlavním železničním a silničním tahu Praha – Plzeň s výhodným napojením na dálnici D5. Město Rokycany s jeho památkami je odtud vzdálené pouhých 12 km, Dobřív se svým velmi známým vodním hamrem 10 km nebo město Zbiroh a jeho zámek 8 km.

 

Při sjezdu z dálnice D5 (EXIT 50) vznikla průmyslová zóna. Stejně tak se město snaží rozvíjet podmínky pro výstavbu individuálních rodinných domů nebo i bytů umístěných v bytových domech. Pro zlepšení životního prostředí byly dokončeny práce na výstavbě čistírny odpadních vod. Město Mýto je napojeno na systém Integrované dopravy Plzeňska, což jistě přispělo ke zlepšení autobusového spojení města se statutárním městem Plzeň a širším okolím.

6 bytových domů s 86 byty

53 zasíťovaných pozemků

Galerie

Vizualizace lokality

Pohled na bytový dům B1

Pohled na bytový dům B1

Pohled na bytový dům B2

Pohled na bytový dům B2

Pohled na bytový dům A1

Pohled na bytový dům A1

Pohled na ulici

Pohled na ulici

Pohled na bytový dům A4

Pohled na bytový dům A4

Pohled na bytový dům A2

Pohled na bytový dům A2

Pohled na bytový dům A3

Pohled na bytový dům A3

Pohled na celou lokalitu

Pohled na celou lokalitu